Elektromehanička šinska vaga VLVE

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase šinskih vozila u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Prijemnik mase (most) sastoji se od dva mosta izrađenih od čeličnih profila. Prijemnik mase (most) može se izrađivati sledećih dužina: 18 m (9 m  9 m); 18 m (10 m  8 m); 20 m(10 m  10 m) i 20 m (12 m  8 m). Mostovi se oslanjaju na po četiri elektro¬meha¬nička merna pretvarača. Most dužine 9 m; 10 m ili 12 m ima maksimalno merenje 80 000 kg, a drugi most ima maksimalno merenje od 50 000 kg.

Merilo je smešteno u betonsku jamu.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Merni opseg je: Маx = 100 000 kg Min = 1000 kg
Ispitni podeljak: е = d = 50 kg е = d = 50 kg

Skica merila