Elektromehanička viseća klanična vaga LKV-1

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Elektromehanička klanična vaga na visećem koloseku izrađena je u varijanti sa jednim mernim pretvaračem platformskog tipa koji nosi prijemnik opterećenja.

Prijemnik mase izrađen je od čelične konstrukcije i ima oblik postojećeg koloseka (cev ili neki drugi profil) koji se oslanja na elektromehanički merni pretvarač.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merni pretvarač sa otpornim mernim trakama koji daje električni signal, koji se obrađuje u mikro računaru i posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Elektromehanički merni pretvarač spojen je kablom sa elektronskim mernim i pokaznim uređajem.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
LKV-1 1 150 50
LKV-1 2 300 100

Izgled merila tip LKV-1