Elektromehanička drumska vaga VLE

Elektromehanički merni pretvarači

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja. Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila.

Prijemnik mase (most) izrađen je od čeličnih profila dimenzija. Prijemnik mase oslanja se na 4 elektromehanička merna pretvarača tip C16AC3, proizvodnje HOTTINGER, Nemačka.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo se postavlja u betonsku jamu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od 0 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLE-20 200 20 000 10
VLE-30 200 30 000 10
VLE-50 400 50 000 20
VLE-60 400 60 000 20

Skica merila