Elektromehanička drumska vaga VLEMMP

Namena merila

Merilo je namenjeno za merenje mase drumskih vozila u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Prijemnik mase (most) sastoji se od tri segmenta dimenzija (6 m h 3 m) izrađenih od čeličnih profila.

Prijemnik mase oslanja se na osam elektromehaničkih mernih pretvarača.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo se postavlja u betonsku jamu ili na ravnu betonsku površinu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 ±1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLEMMP-40 400 40 000 20
VLEMMP-50 400 50 000 20

Skica merila