Elektromehanička drumska vaga VLEBM2

Namena merila

Merilo je namenjeno za merenje mase drumskih vozila u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Prijemnik mase

Prijemnik mase (most) sastoji se od dva segmenta dimenzija (9 m h 3 m) izrađenih od čeličnih profila i armiranog betona kod podtipova: VLEBM2-50 i VLEBM2-60 a kod podtipa VLEBM2-30 prijemnik mase izrađen je iz jednog segmenta. Segment se sastoji od dva uzdužna betonska nosača poprečnog preseka u obliku «T» profila, koji su međusobno čvrsto spojeni sa betonskom pločom.

Prijemnik mase kod podtipa VLEBM2-30 oslanja se na 4 elektromehanička merna pretvarača a kod podtipova: VLEBM2-50 i VLEBM2-60, oslanja se na osam elektromehaničkih mernih pretvarača.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo se postavlja u betonsku jamu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 ±1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od 0 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLEBM-20 200 20 000 10
VLEBM-50 200 50 000 20
VLEBM-60 400 60 000 20

Skica merila