Elektromehanička drumska vaga VLEBM

Namena merila

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Prijemnik mase (most) sastoji se od dva uzdužna armirano-betonska nosača koji su međusobno čvrsto spojeni sa armirano-betonskim nosačima.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo se može postaviti u duboku ili plitku betonsku jamu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 ±1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od 0 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLEBM-20 200 20 000 10
VLEBM-30 200 30 000 10
VLEBM-50 400 50 000 20
VLEBM-60 400 60 000 20

Skica merila