Elektronski merni i pokazni uređaj merila mase VLMI-02

Namena vage

Elektronski merni i pokazni uređaj za merenje mase, obradu i pokazivanje rezultata merenja, meri masu u sastavu je merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem.

Funkcionalnost merila i osnovne karakteristike konstrukcije

Princip rada se zasniva na obradi električnog signala koji dolazi od elektromehaničkih - tenzometrijskih mernih pretvarača u mikroračunaru, a koja se obavlja posle pojačanja i A/D pretvaranja.

Priključivanje EMP se vrši šestožilnim kablom.

Funkcionalni blokovi elektronskog pokaznog uređaja

Sedmosegmentni LED pokazivač (visine 20 mm) merene mase sa šest brojčanih mesta, znakom "-", decimalnim znakom i oznakom merne jedinice. Na pokazivaču se nalaze pokazivači: bruto, tare, neto i nule.

Tastatura se sastoji iz 6 funkcijskih tastera. Postoji i mogućnost proširene tastature koja sadrži i dodatnih 18 tastera radi obračuna cene (EU VL-MIO2S sa obračunom cene).

Referentni uslovi

Frekvencija (50 ±1) Hz
Električni napon napajanja 220 V; + 22 V, - 33 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

U zavisnosti od primenjenih elektromehaničkih mernih pretvarača (u daljem tekstu: EMP), sa ili bez prenosnog sistema, određuje se merni opseg i vrednost ispitnog podeljka za celo merilo.

Odgovarajući električni signal je jednak ili veći od 1 mV po ispitnom podeljku za električni otpor opterećenja od 42 W, pri naponu napajanja EMP od 12 V jednosmerne struje.

Min merenje nije manje od:

  • 20 ispitnih podeljaka za vagu klase tačnosti III;
  • 10 ispitnih podeljaka za vagu klase tačnosti IIII.

Izgled merila VLMI-02

Izgled elektronskog mernog i pokaznog uređaja VL-MIO2 sa pogledom sa zadnje strane i mestima za žigosanje osnovnim igodišnjim žigom na plombi i osnovnim i godišnjim žigom u obliku nalepnice