Elektromehanička vaga VLNP

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Merilo je izrađeno od čelične konstrukcije (ugljenični ili legirani čelik) sa četiri elektromehanička merna pretvarača.

Merilo obrađuje električni signal koji dolazi iz elektromehaničkih mernih pretvarača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikro računaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase neposredno na merne pretvarače. Merni pretvarači su učvršćeni sa jedne strane za prijemnik mase, a druga strana oslanja se preko stopa na podlogu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLNP-3 2 300 0.1
VLNP-6 4 600 0.2
VLNP-10 10 1000 0.5
VLNP-15 10 1500 0.5
VLNP-20 20 2000 1
VLNP-30 10 3000 1
VLNP-50 40 5000 2

T = -Max
Broj ispitnih podeljaka: n = 3000.

Izgled merila tip VLNP

Ugradnja

Način ugradnje elektromehaničkog mernog pretvarača

Vaga se može postaviti kao slobodno stojeća, sa navozima i ugrađena u pod