Elektromehanička drumska vaga VLEBMP

Namena merila

Merilo je namenjeno za merenje mase drumskih vozila u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Prijemnik mase (most) izrađen je od armirano betonske ploče, debljine δ=240 mm.

Prijemnik mase kod podtipova VLEBMP-10; VLEBMP-15; VLEBMP-20 i VLEBMP-30 oslanjaju se na 4 elektro-mehanička merna pretvarača a kod podtipova: VLEBMP-40, oslanjaju se na šest elektromehaničkih mernih pretvarača, a kod podtipova VLEBMP-50 i VLEBMP-60 na osam elektromehaničkih mernih pretvarača.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merne pretvarače sa otpornim mernim trakama koji daju električni signal, koji se obrađuje u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo se postavlja u betonsku jamu ili na ravnu betonsku površinu.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 ±1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLEBMP-10 100 10 000 5
VLEBMP-15 100 15 000 5
VLEBMP-20 200 20 000 10
VLEBMP-30 200 30 000 10
VLEBMP-40 400 40 000 20
VLEBMP-50 400 50 000 20
VLEBMP-60 400 60 000 20

Skica merila