Pitanja i odgovori:


  1. Da li mogu bilo koju vagu da koristim u javnoj upotrebi?
    - Ne. Da bi mogla da se koristi u javnoj upotrebi vaga mora biti odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale i overena.

  2. Na koji vremenski period sam u obavezi da vršim overavanje vage?
    - Vage opsega merenja do 9999 kg overavaju se na vremenski interval od 2 godine dok se vage mernog opsega preko 10000 kg overavaju na 1 godinu, tj. svake godine.

  3. Ko može da izvrši overavanje vage i kako da znam da je vage overena i do kada?
    - Overavanje vage može izvršiti isključivo kontrolor, tj. ovlašćeno lice kontrolnog, ovlašćenog, tela ili preko servisera. Merilo se overava žigom u obliku nalepnice na kojoj je označena godina do kada važi žig. Nalepnica je podeljena na 4 (četiri) dela što pokazuje u kom kvartalu navedene godine ističe žig, pri čemu je kontrolor u obavezi da jasno obeleži kvartal.